ประกาศเตือน “8 พื้นที่” ในจังหวัดท้ายเขื่อน เตรียมรับมือน้ำหลาก

ด่วน! กอนช.ประกาศเตือน 8 จังหวัดพื้นที่ รวมไปถึงกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี เตรียมรับน้ำหลากหลังระบายน้ำจากเขื่อน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา ทางกองอำนยการน้ำแห่งชาติ ได้ออกประกาศล่าสุดให้ช่ว ยกันจับตา เฝ้าระวังเกี่ยวับสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากม ร สุ ม ที่อยู่ในพื้นที่ ภาคเหนือตอยล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ทำให้มีฝนต ก ห นั ก อาะส่ ง ผ ลให้เกิดน้ำห ล า ก ในหลายพื่นที่ดังกล่าว


โดนปรมาณน้ำฝนจำนวนมากนี้คาดการณ์ว่าจะไหลลงไปสู่ลุ่มน้ำเจ้าพ ร ะยาตอนบน และลุ่มน้ำป่าสัก ทางกอนช.จึงได้ออกประกาศว่าจะมีการร ะ บ า ยน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อความป ล อ ด ภั ยและความมั่ น ค งของเขื่อนไว้ แต่อาจจะทำให้น้ำเหล่านั้นที่ระบายออกไปไหลไปสู่พื้นที่ต่างๆ ในแปดจังหวัดดังนี้

จังหวัดชัยนาท บริเวณแม่น้ำเจ้าพ ร ะ ย า ในอ.ส ร ร พ ย า ต.โพนางดำออก และต.โพนางดำตก

จังหวัดอ่างทอง บริเวณแม่น้ำเจ้าพ ร ะ ย า ในอ.อินทร์บุรี บริเวณเสือข้าม วั ดสิงห์ อ.เมืองสิงห์บุรี และอ.พรหมบุรี

จังหวัดอ่างทอง บริเวณคลองโผงผา และบริเวณแม่น้ำเจ้าพ ร ะ ย า อ.ไชโย และอ.ป่าโมก

จังหวัดลพบุรี บริเวณอ.พัฒนานิคม ริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสัก


จังหวัดอยุธยา บริเวณคลองบางบาง ริมแม่น้ำน้อย ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ตลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ ริมสองฝั่งของแม่น้ำป่าสัก อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง อ.พ ร ะนครศรีอยุธยาจรดแม่น้ำเจ้าพ ร ะ ย า

จังวัดสระบุรี บริเวณสองฝั่งแม่น้ำป่าสัก อ.วังม่วง อ.แก่งคอย อ.เมือง อ.เสาไห้ อ.บ้านหม้อ

จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพ ร ะ ย า

และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั่วพื้นที่แนวกั้นน้ำริมองฝั่งแม่น้ำเจ้าพ ร ะ ย า

Leave a Reply

Your email address will not be published.